دریافت تاییده تحصیلی برای دانشجویان فراگیر ارشد

قابل توجه آن دسته از دانشجویان ارشدی که ثبت نام غیر حضوری خود را انجام داده اند؛

با توجه به اطلاعیه جدید سازمان مرکزی دانشجویان محترم ورو.دی جدید ارشد فراگیر 99 باید جهت تقاضای صدور تاییدیه تحصیلی توسط دانشجو در سامانه وزارت علوم و تحقیقات ثبت و کد پیگیری ارسالی را در سامانه گلستان ثبت نمایید. 

https://estelam.msrt.ir

نکته: جهت ثبت در سامانه می بایست شماره تلفن حتما به نام شخص دانشجو باشد.