کارگاه بازیگری و تئاتر

دانشگاه پیام نور لا همکاری گروه تئاتر جهش برگزار می کند 

مهلت ثبت نام و شرکت در این رویداد به اتمام رسیده است.