شیت بندی شهرسازی در فتوشاپ

شیت‌بندی از مباحثی است که در تمامی ترم‌های شهرسازی از آن جهت ارائه مطالب درس‌های کارگاهی استفاده می‌شود تا در انتهای کار  نتیجه حاصله مشخص گردد. مهارت شیت‌بندی در فضای آکادمیک تدریس نمی‌شود و این مهارت به صورت تجربی بدست می‌آید و ممکن است نتایج مورد انتظار را در پی نداشته باشد. نرم افزار Photoshop، از نرم افزارهای بسیار کاربردی در این امر است که با استفاده از ابزارهای متنوع و راحتی کار بتوان به یک شیت‌بندی مطلوب دست یافت. در این دوره سعی می‌شود، ضمن آشنایی با شیت‌بندی‌های شهرسازی و موارد مورد نیاز، نحوه چگونگی شیت‌بندی با نرم افزار  Photoshop و نحوه استفاده از ابزارهای آن آموزش داده شود تا مهارت‌های لازم در ارائه کار دانشجویان شهرسازی ارتقا یابد.

مهلت ثبت نام و شرکت در این رویداد به اتمام رسیده است.